Gyereknapi nyereményjáték szabályzata

1. A játék és a szervezők

Káposztás Judit ev. (székhely: 2100 Gödöllő, Dobó Katica u. 5/a, adószám: 67856327-1-33 )a továbbiakban Szervező,  a https://www.facebook.com/artistampdesign/ címen elérhető Facebook oldalon szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

– A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Facebook regisztrációval rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik, a továbbiakban: Játékos.

– A Játékban, a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

– A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

– Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

– A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2023.05.19.- 2023.05.21. 24:00 óráig

Sorsolás: 2023.05.22. 18:00

Nyertesek száma: 1

Nyeremények:

-1 db névre szóló ex libris pecsét, ami az artistamp webshopjából választható ki

-1 db fekete Memento tintapárna

Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 10 órán belül.

A játék menete:  A játékosoknak  az Artistamp Facebook oldalán közzétett bejegyzéshez szükséges hozzászólást hagyni . Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Válaszolj helyesen a megadott határidőn belül).

A Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális játékának mechanizmusát, a nyertesek számát.

A játékosok egy hozzászólással jogosultak a sorsoláson való részvételre.

A nyeremények sorsolását a válaszolók adatbázisából a Szervezők számítógépes algoritmus segítségével véletlenszerűen végzik.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyeremények sorsolását a válaszolók adatbázisából a Szervezők számítógépes algoritmus segítségével véletlenszerűen végezzük. A nyertesek nevét az Artistamp  Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.

Pót-nyertes sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pót-nyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

5. Nyertesek értesítése

– Nyilvánosságra hozatal: a nyertes neve a bejegyzés alatt, külön hozzászólásban kerül kihirdetésre, a nyertes felhasználói profiljának megjelölésével.

– Ebben a hozzászólásban, a Szervező kéri a nyertest, hogy a Facebook profilján keresztül, üzenetben vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel, hogy egyeztessék a nyeremény átvételi feltételeit. A nyertes, a nyereményre csak abban az esetben jogosult, ha a sorsolás hozzászólás közzétételét követő 2 munkanapon belül válaszol a Szervező üzenetére.

– A kapcsolatfelvétel célja minden esetben a nyeremény átvételének részleteinek egyeztetése.

– Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, az erre megadott 2 munkanapon belül, a  nyertes nem jogosult a nyereményre.

6. Nyertesek nem jogosultak a nyeremény átvételére, ha:

– a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

– nyertes nevét közzétevő hozzászólás megjelenése után, vagy a nyertes játékos által a játékban megadott email címre kiküldött értesítő levélre, maximum 2 munkanapon belül nem válaszol;

– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

– jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

7. Nyeremények kézbesítése

A Szervező, a nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel az 5. pontban részletezett módon egyezteti. A Játékos kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, úgy Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény átvételének végső időpontja a Szervező vagy Megbízott által a nyertes játékossal történt sikeres kapcsolat-felvételétől számított 15 nap. A nyeremény kizárólag magyarországi címre kézbesítjük.

8. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem

Az  adatkezelés célja: nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.

https://artistamp.hu/adatvedelem/

A Artistamp oldalán szervezett nyereményjátékhoz kapcsolódó játékosok játékban történő részvételükkor, megadott adatainak adatkezeléséhez a játék biztonságos lebonyolítása érdekében, a játék időtartama alatt a játékhoz kapcsolódó információk közléséhez, a nyertes értesítéséhez, a nyereményjáték rész- és végeredményéről tájékoztatásához, köszönetnyilvánításhoz, hogy játszottak a nyereményjátékban hozzájárulnak.

Az    adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása; a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: nyilvános adatlap, email cím, a játékos életkora, valamint a nyertes neve, telefonszáma, postacíme.

Az   adatkezelési időtartama: a játék lezárásáig.

Az  adatok törlésének határideje:  a  rögzített adatok a nyereményjáték lezárását követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek.

10. Egyéb rendelkezések

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, postacím, adószám és egyéb az 5. pontban leegyeztetett kapcsolatfelvételi úton, általa önkéntesen megadott személyes adatait), a Szervező, a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje és feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után, de legkésőbb a nyertes játékossal történt sikeres kapcsolatfelvétel után számított 30 nap múlva törli, kivételt képez a  nyeremények adózása és nyilvántartása miatti kötelezettség okán Szervező által kötelezően kezelt adatok a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján.

11. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

12. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.